SOIK국제봉사회 
  • 회원가입

몽골공식방문

2016.07.18 08:12

건빵 조회 수:18

=====
182)몽골공식방문-2016.07.17(울란바타르-칭기즈칸광장)
[몽골 공식방문] 공식환영식(박근혜 대통령과 차히야 엘벡도르지 몽골 대통령이 17일 오전 몽골 울란바타르 정부청사 칭기즈칸 광장에서 열린 공식환영식에서 의장대를 사열하고 있다)-방명록서명-사전환담-한-몽골 정상회담-협정서명식 및 공동기자회견-동포간담회-
*봉사회-16071759;16071760;16071761;16071762:1607176>16071796;
1) http://soik.or.kr/soik/bbs/tb.php/dd02/1815
2) http://cafe.naver.com/kltv/886
3) http://blog.naver.com/soikor/220764812661
4) http://blog.daum.net/soikor/728
5) http://soik.dyndns.tv 미국등209회국500만중심50억시청
6) http://kltv.iptime.org 국제본부1-2홈
7) http://youtube.com/watch?v=q2xvHhvXuVs 유투비(김기술)검색mbc-tv방
@ http://tvpot.daum.net/v/ved36YyUAqYQK5nKlAqlilQ  새마을운동-전도사
@ http://tvpot.daum.net/v/v7ad5477M717XMhkdW7kdyr 새마을올림픽유대회
@ http://soik44.dvrname.net:8001/login.cgi 회장실ID-soik01-?444444 시검용
***평창동계올림픽-자원봉사모집-오늘부터시작합니다.***
@ http://www.pyeongchang2018.com/horizon/kor/index.asp
@ 잘못된 목사들과 용사들의 종교관<성경-왜?하나님의말씀> 
http://kjbethel.kr/home/board.php?board=cast&config=&command=openview&no=7251&clmkey=ulink1&textprint=1&exe=movi_win&encCode=aHR0cDovL2tqYmV0aGVsLmNvZG5zLmNvbTo5MTkxLzIwMTYwNjE5c3VuMy0yLm1wNA==
*광주U대회 http://uni-bro.com/kruser/board/view/board_cd/news/wr_no/47
*광주U대회 https://youtube.com/c/UnibroGMC
*봉사회동영상 http://cafe.naver.com/kltv/875
=====
봉사회-16071759.jpg


봉사회-16071760.jpg


봉사회-16071761.jpg


봉사회-16071762.jpg


봉사회-16071763.jpg


봉사회-16071764.jpg


봉사회-16071765.jpg


봉사회-16071766.jpg


봉사회-16071767.jpg


봉사회-16071768.jpg


봉사회-16071769.jpg


봉사회-16071770.jpg


봉사회-16071771.jpg


봉사회-16071772.jpg


봉사회-16071773.jpg


봉사회-16071774.jpg


봉사회-16071775.jpg


봉사회-16071776.jpg


봉사회-16071777.jpg


봉사회-16071778.jpg


봉사회-16071779.jpg


봉사회-16071780.jpg


봉사회-16071781.jpg


봉사회-16071782.jpg


봉사회-16071783.jpg


봉사회-16071784.jpg


봉사회-16071785.jpg


봉사회-16071786.jpg


봉사회-16071787.jpg


봉사회-16071788.jpg


봉사회-16071789.jpg


봉사회-16071790.jpg


봉사회-16071791.jpg


봉사회-16071792.jpg


봉사회-16071793.jpg


봉사회-16071794.jpg


봉사회-16071795.jpg


봉사회-16071796.jpg


로그인

로그인폼

로그인 유지

close