SOIK국제봉사회 
  • 회원가입

국제봉사회종합영상

2019.05.06 09:44

건빵 조회 수:492

274)KBSA600뉴스-2019.05.07()총출4682-39720억추가2,340만피해323일입금무산.

봉사단에 또-사기처.44-면담요청-4일오후4시 약속하고,저녁8시까지 연락무 오지안고.

*고동술국제총재내정자 특별생방송:(20193612:15-30)209회원국500만중심wifi50억시청.

http://cafe.naver.com/kltv/2416     생방:피해보상 http://cafe.naver.com/kltv/2418

http://blog.daum.net/soikor/2221  생방:피해보상 http://blog.daum.net/soikor/2223


서울올림픽국제봉사회본부 활동 과거+현제+미래발전상 공개자료

*1인터뷰 https://youtu.be/cHTLbW4_qlA    *2jw어둠 https://youtu.be/R9q8V9VVu0g

*3계림동 https://youtu.be/q2xvHhvXuVs     *4광주호 https://youtu.be/ifXKQq3YHRM

*5새사첩 https://youtu.be/vB8Lm0ycrRA    *6김규옥 https://youtu.be/HcMlygSRoHc

*7종합 https://youtu.be/cHTLbW4_qlA?list=PL5PB5KEwKP9618x2EEdctp4wuarbY17FA

31-08040204.jpg


34-15092103.jpg


41-16011242.jpg


김기술-76021603.jpg


김기술-78091904.jpg


봉사회-00081827 copy2.jpg


봉사회-01041541.jpg


봉사회-03021143.jpg


봉사회-10082602.jpg


봉사회-10082606.jpg


봉사회-10092303.jpg


새마을-17032499-01.jpg


새마을-17081020.JPG


새마을-881230013.jpg


한선례-0002-.jpg


한선례-04041601.jpg


한선례-71010100.jpg


1982344234_Yb9irFS6_B1E8B1E2BCFA-00000101[1].jpg


국사02-12013001.jpg


국사12-00070104.jpg


김기술-65011406.jpg


김기술-72033103.jpg


김기술-72090104.jpg


김기술-72090106.jpg


김기술-72090108.jpg


김기술-76021603.jpg


김기술-78091904.jpg


김기술-78091905.jpg


김기술-89040301.jpg


김기술-89040303.jpg


김기술-89040304.jpg


봉사회-00092104.jpg


봉사회-17051003.jpg


봉사회-18060231.jpg


봉사회-57101602.jpg


봉사회-080402021.jpg


봉사회-86050903.jpg


봉사회-86050904.jpg


봉사회-86110901.jpg


봉사회-86111001.jpg


봉사회-87040401.jpg


봉사회-89061419.jpg


새마을-03021144.jpg


새마을-06013003.jpg


새마을-17081020.JPG


새마을-17081021.jpg


새마을-18052401.jpg


새마을-18122229.jpg


003-12013001.jpg


08-03021138.jpg


31-08040204.jpg


34-15092103.jpg


41-16011242.jpg


45-00092104.jpg


1988.08.13.01.jpg


1982344234_Yb9irFS6_B1E8B1E2BCFA-00000101[1].jpg


국사02-12010905.jpg


국사02-12013001.jpg


국사03-74061001.jpg


국사04-750922.jpg


국사05-97072903.jpg


국사06-99072102.jpg


국사09-11011020.jpg


국사10-11122801.jpg


국사12-00070104.jpg


김기술-0001.jpg


김기술-0002.jpg


김기술-0002_copy.jpg


김기술-01110904.jpg


김기술-65011406.jpg


김기술-72033101.jpg


김기술-72033103.jpg


김기술-72090104.jpg


김기술-72090106.jpg


김기술-72090108.jpg


김기술-76021603.jpg


김기술-78091904.jpg


김기술-78091905.jpg


김기술-89040301.jpg


봉108-03021139.jpg


봉사회-01041541.jpg


봉사회-01110904.jpg


봉사회-01110905.jpg


봉사회-03021143.jpg


봉사회-09051733.jpg


봉사회-09051734.jpg


봉사회-09051735.jpg


봉사회-10082602.jpg


봉사회-10082606.jpg


봉사회-10092303.jpg


봉사회-12061312.jpg


봉사회-14042903_copy.jpg


봉사회-14042922_copy.jpg


봉사회-14052120_copy.jpg


봉사회-14060342_copy.jpg


봉사회-14061006_copy.jpg


봉사회-14062833_copy.jpg


봉사회-14070720_copy.jpg


봉사회-14071004_copy.jpg


봉사회-14071640_copy.jpg


봉사회-14073011_copy.jpg


봉사회-14073098_copy.jpg


봉사회-14081179_copy.jpg


봉사회-14081180_copy.jpg


봉사회-14081204.jpg


봉사회-15022699.jpg


봉사회-15031004.jpg


봉사회-15031203.jpg


봉사회-15081390 01.jpg


봉사회-15081396.jpg


봉사회-15082550.jpg


봉사회-15082560.jpg


봉사회-15082561.jpg


봉사회-15082562.jpg


봉사회-15082572.jpg


봉사회-15082573.jpg


봉사회-15082574.jpg


봉사회-15082590.jpg


봉사회-16042609.jpg


봉사회-17051003.jpg


봉사회-18050431 58.jpg


봉사회-18050431 79.jpg


봉사회-18060231.jpg


봉사회-18060481.jpg


봉사회-18110995.jpg


봉사회-57101602.jpg


봉사회-80090101.jpg


봉사회-080402021.jpg


봉사회-86050903.jpg


봉사회-86050904.jpg


봉사회-86050905.jpg


봉사회-86110901.jpg


봉사회-86111001.jpg


봉사회-87040401.jpg


봉사회-89061419.jpg


봉사회-92020201.jpg


봉사회-92020202.jpg


봉사회-92021701.jpg


봉사회-92021703.jpg


봉사회-92021704.jpg


봉사회-92021705.jpg


봉사회-92021706.jpg


봉사회-92021707.jpg


봉사회-95010701.jpg


새마을-02010304.jpg


새마을-02031802.jpg


새마을-03021003.jpg


새마을-03021005.jpg


새마을-03021141.jpg


새마을-06021112.jpg


새마을-17032499-01.jpg


새마을-18050207.jpg


새마을-18050208.jpg


새마을-18050218.jpg


새마을-18122228.jpg


한선례-0002-.jpg


한선례-04041601.jpg


한선례-71010100.jpg


31-08040204.jpg


34-15092103.jpg


41-16011242.jpg


김기술-76021603.jpg


김기술-78091904.jpg


봉사회-00081827 copy2.jpg


봉사회-01041541.jpg


봉사회-03021143.jpg


봉사회-10082602.jpg


봉사회-10082606.jpg


봉사회-10092303.jpg


새마을-17032499-01.jpg


새마을-17081020.JPG


새마을-881230013.jpg


한선례-0002-.jpg


한선례-04041601.jpg


한선례-71010100.jpg


1982344234_Yb9irFS6_B1E8B1E2BCFA-00000101[1].jpg


국사02-12013001.jpg


국사12-00070104.jpg


김기술-65011406.jpg


김기술-72033103.jpg


김기술-72090104.jpg


김기술-72090106.jpg


김기술-72090108.jpg


김기술-76021603.jpg


김기술-78091904.jpg


김기술-78091905.jpg


김기술-89040301.jpg


김기술-89040303.jpg


김기술-89040304.jpg


봉사회-00092104.jpg


봉사회-17051003.jpg


봉사회-18060231.jpg


봉사회-57101602.jpg


봉사회-080402021.jpg


봉사회-86050903.jpg


봉사회-86050904.jpg


봉사회-86110901.jpg


봉사회-86111001.jpg


봉사회-87040401.jpg


봉사회-89061419.jpg


새마을-03021144.jpg


새마을-06013003.jpg


새마을-17081020.JPG


새마을-17081021.jpg


새마을-18052401.jpg


새마을-18122229.jpg


31-08040204.jpg


34-15092103.jpg


41-16011242.jpg


김기술-76021603.jpg


김기술-78091904.jpg


봉사회-00081827 copy2.jpg


봉사회-01041541.jpg


봉사회-03021143.jpg


봉사회-10082602.jpg


봉사회-10082606.jpg


봉사회-10092303.jpg


새마을-17032499-01.jpg


새마을-17081020.JPG


새마을-881230013.jpg


한선례-0002-.jpg


한선례-04041601.jpg


한선례-71010100.jpg


1982344234_Yb9irFS6_B1E8B1E2BCFA-00000101[1].jpg


국사02-12013001.jpg


국사12-00070104.jpg


김기술-65011406.jpg


김기술-72033103.jpg


김기술-72090104.jpg


김기술-72090106.jpg


김기술-72090108.jpg


김기술-76021603.jpg


김기술-78091904.jpg


김기술-78091905.jpg


김기술-89040301.jpg


김기술-89040303.jpg


김기술-89040304.jpg


봉사회-00092104.jpg


봉사회-17051003.jpg


봉사회-18060231.jpg


봉사회-57101602.jpg


봉사회-080402021.jpg


봉사회-86050903.jpg


봉사회-86050904.jpg


봉사회-86110901.jpg


봉사회-86111001.jpg


봉사회-87040401.jpg


봉사회-89061419.jpg


새마을-03021144.jpg


새마을-06013003.jpg


새마을-17081020.JPG


새마을-17081021.jpg


새마을-18052401.jpg


새마을-18122229.jpg


31-08040204.jpg


34-15092103.jpg


41-16011242.jpg


김기술-76021603.jpg


김기술-78091904.jpg


봉사회-00081827 copy2.jpg


봉사회-01041541.jpg


봉사회-03021143.jpg


봉사회-10082602.jpg


봉사회-10082606.jpg


봉사회-10092303.jpg


새마을-17032499-01.jpg


새마을-17081020.JPG


새마을-881230013.jpg


한선례-0002-.jpg


한선례-04041601.jpg


한선례-71010100.jpg


http://blog.daum.net/soikor/2221 생방송:피해보상 http://blog.daum.net/soikor/2223

*1 https://youtu.be/cHTLbW4_qlA *2 https://youtu.be/R9q8V9VVu0g

*3 https://youtu.be/q2xvHhvXuVs *4 https://youtu.be/ifXKQq3YHRM

*5 https://youtu.be/vB8Lm0ycrRA *6 https://youtu.be/HcMlygSRoHc

*7 https://youtu.be/cHTLbW4_qlA?list=PL5PB5KEwKP9618x2EEdctp4wuarbY17FA

로그인

로그인폼

로그인 유지

close